No. Sebut harga : HKK.SH.07/2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH 

Kementerian atau Jabatan: 

Hospital Kuala Kangsar,
Jalan Sultan Idris Shah 1,
33000Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan
1. AFW 9634
(Van Kia Pergio)
1 Unit 8,000.00

2. Aset boleh dilihat pada 30 MEI 2018 dan/hingga 06 Jun 2018 di antara jam 08.00 pagi hingga 4.30 petang  di Garaj Hospital Kuala Kangsar.

3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga HKK.SH.07/2018 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

Pengarah Hospital,
Hospital Kuala Kangsar,
Jalan Sultan Idris Shah 1,
33000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.

 

5. Tarikh tutup sebut harga pada 13 JUN 2018 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Klik untuk dokumen 
                            HKK.SH.07/2018

Cetak